Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Oppiminen Online on osaamisen kehittämisohjelma, jossa tunnistetaan ja tunnustetaan osallistujien osaamista tvt-opetuskäytössä Ope.fi-viitekehyksen mukaisesti.

Tavoitteena on, että jokainen opettaja voi osoittaa sellaista osaamista, jonka kokee merkitykselliseksi omassa työssään ja joka on juuri nyt ajankohtaista.

Some-Noviisi 2 op (vastaa Ope.fi I-taitotasoa)

Some-Noviisi-koulutuksen tavoitteena on edistää tieto- ja viestintätekniikan (tvt) sekä sosiaalisen median (some) opetuskäytön perusosaamista ammatillisen koulutuksen opetus- ja tukihenkilöstön keskuudessa.

Keskeistä oppimisessa ovat monimuotoiset opetusratkaisut, pelillisyys ja motivoivat oppimiskokemukset. Opettaja saa koulutuksessa omakohtaisen ja konkreettisen tuntuman osaamisperusteisuuteen.

Osaamistavoitteet

– osaa hyödyntää sosiaalista mediaa oppimisen tukena

– tuntee modernit tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä tapoja työskennellä yhteisöllisesti

– tunnistaa omia vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan tieto- ja viestintäteknologiaa ja osaa suunnitella oman osaamisen kehittämispolkunsa

– tuntee sosiaalisen median opetuskäytön malleja (mm. Kiltakoulut) ja osaa suunnitella oppimista niitä soveltaen

– tietää, miten verkkoyhteisöjä voi hyödyntää oppimisen ohjauksen ja arvioinnin välineenä

– hyödyntää verkkokokousvälineitä oman osaamisensa kehittämisessä

– toimii verkossa netiketin mukaisesti ja huomioi toiminnassaan tekijänoikeudet

Some-Ekspertti 3 op (vastaa Ope.fi-II taitotasoa)

Some-Ekspertti -koulutuksen keskiössä ovat henkilökohtaiset ja työyhteisön some-valmiudet. Some-Ekspertissä kehitetään asiantuntijavalmiuksia, joita tarvitaan kehitettäessä tietoyhteiskuntaosaamista oppilaitosten välisessä tai kansallisessa (verkosto)yhteistyössä sekä erilaisia oppimisympäristöjä yhdistävässä toiminnassa. II-tason koulutuksilla tuetaan mahdollisuuksia erikoistua henkilöä itseänsä kiinnostavien eri osa-alueiden asiantuntijaksi.

Esimerkki osaamistavoitteista:

– osaa suunnitella työelämälähtöista mobiilioppimista ja hallitsee mobiililaitteiden käytön perusteet

– osaa luoda oppimisradan hyödyntäen QR-koodeja

– osaa hyödyntää mobiiliviestinnän ja yhteisöllisen tiedonrakentelun työkaluja yksilöllisten opintopolkujen ohjauksessa

– osaa suunnitella jaetun avoimen ohjausympäristön

– ohjaa sekä tuottaa ja dokumentoi itse ohjaustaan ja oppimistaan mobiililaitteilla (kuva + video)

Some-Kehittäjä 5 op (vastaa Ope.fi III-taitotasoa)

Some-Kehittäjä -koulutuksessa osallistujat syventävät sosiaalisen median osaamistaan painottuen ammatillista substanssia tukeviin pedagogisiin ratkaisuihin. Koulutuksessa painottuu prosessimaisen työskentelyn mahdollistama menetelmien haltuunotto, syventäminen ja osaamisen jakaminen omassa työyhteisössä sekä liittyminen laajempiin osaamisverkostoihin.