OsaOppi hankkeet III-V

Oppiminen Online -palvelua on kehitetty ja hyödynnetty koulutuksen pohjana kolmessa OPH:n rahoittamassa ammatillisen opetustoimen henkilöstö- ja täydennyskoulutushankkeessa.

 

OsaOppi V – Digipedagogiikka osaamisperusteisen oppimisen tukena

– hanke oli OPH:n rahoittama koulutushanke (2017-2018). Koulutuksessa tunnistettiin ja tunnustettiin osallistujien digipedagogista osaamista Oppiminen Onlinen osaamismerkkijärjestelmän avulla sekä räätälöitiin koulutus osallistujien lähtötason mukaan. Koulutuksen painopiste oli osaamisperusteisten digitaalisten opetuksen ja ohjauksen menetelmien hallinnassa ja työssäoppimisen ohjausprosesseissa.  Verkkosessioissa käsiteltiin työelämäpedagogiikkkaa, ammatillisen koulutuksen digipedagogiikan ajankohtaista tilannetta, osaamisperusteisuutta tukevia digitaalisia opetusmenetelmiä ja oppimisratkaisuja, työ- ja näyteportfolioita opiskelijan ammatillisen kasvun välinenä sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta ja osaamisen arviointia.

Hankkeessa toteutettiin täydennyskoulutusta ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstölle valtakunnallisesti Espoossa, Hämeenlinnassa ja Oulussa. Lisäksi koulutukseen pystyi osallistumaan itsenäisenä opiskelijana verkossa. Koulutus on toteutettu monimuotoisesti ja sen tavoitteena on ollut kohottaa osallistujien digiosaamista lähipäivien, verkkosessioiden ja itsenäisen työskentelyn kautta. Koulutuksen toteutuksen pohjana on osaamismerkein ohjautuva oppiminen. Koulutukseen osallistujat ovat suunnitelleet osaamismerkkien avulla itselleen sopivan ja joustavan opintopolun, jossa on mahdollista työskennellä itsenäisesti tai yhdessä työkaverin kanssa verkossa paikkakunnasta riippumatta.

 

OsaOppi IVYhteisöllinen ohjaus ja digitaaliset osaamismerkit

– hanke oli OPH:n rahoittama koulutushanke (2016-2017). Tässä koulutushankkeessa hyödynnettiin aikaisemmissa OsaOppi I-III hankkeissa kehitettyjä pedagogisia malleja, erityisesti pelillistä täydennyskoulutuksen mallia (OPH:n Hyvät käytännöt),  sekä Ope.fi-taitotasojen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen osaamismerkkijärjestelmää. Lisäksi hyödynnettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa -hankkeen aineistoja.

Koulutusmateriaaleja ja osaamismerkkejä päivitettiin hankkeen puitteissa ja samalla saimme myös muutamia uusia kiinnostavia merkkejä mukaan opetustarjontaan!

 

OsaOppi III – Osaamispisteet pelissä

–hanke oli OPH:n rahoittama pelillinen ammatillisen koulutuksen opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma, joka toteutettiin vuosina 2014-2015. Se pohjautuu OPE.fi-taitotasoihin, keskeisenä teemana tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjauskäytännön kehittäminen ja edistäminen ammatillisessa koulutuksessa.

Toteutusta on kiitetty innovatiivisesta ja innostavasta, jopa koukuttavasta, toteutuksesta, valtakunnallisesta saavutettavuudesta ja pedagogisesti monipuolisesta pelillisestä toteutuksesta. Koulutus on vastannut eri työuran vaiheissa olevien opettajien koulutustarpeisiin ja tarjonnut tukea myös kehittämistehtävissä toimivien opettajien osaamisen päivittämiseen. Koulutuksissa on nostettu niin ikään esiin tvt:n opetuskäyttöön liittyvät kehittämistarpeet niin tutkintojärjestelmän kehittämisen, tulevaisuuden oppimisen kuin entistä joustavampien opintopolkujen osalta.

Verkoston yhteistyö on ollut aitoa ja avointa. Koulutukset on suunniteltu toimijoiden yhteisissä työkokouksissa ja jokaisen organisaation erityistä asiantuntemusta on hyödynnetty. Kaikki koulutusmateriaalit ja tallenteet on julkaistu täydennyskoulutuksen verkkosivulla http://www.oppiminenonline.com/ , josta ne ovat Creative Commons-lisenssillä hyödynnettävissä ei-kaupalliseen toimintaan.

OsaOppi III – osaamispisteet pelissä – hanke palkittiin Suomen eOppimiskeskuksen eEemeli-kilpailun Parasta Parasta – sarjassa kunniamainnalla seuraavien perusteluin: “Erityistä kiitosta pedagogisesta lähtökohdasta, jossa opettajat ottavat vastuuta omasta osaamisestaan ja sen ylläpitämisestä. Palvelussa on monipuolinen sisältö. Harjoitukset ja tehtävät ovat sovellettavissa omaan opetukseen helposti. Toteutuksen pelilliset elementit motivoivat sekä kannustavat jatkamaan oppimista. Mukana on aktiivinen kehittäjäyhteisö, jonka avoin toimintatapa tukee hienosti koulujen ja opettajien välisen osaamisen jakamista.”